شیر برقی نرمال باز سری 2W2S

شیر برقی نرمال باز سری 2W/2S

شیر برقی نرمال باز سری 2W/2S