شیر برقی سری 2S 22 Way

شیر برقی سری 2S 2/2 Way

شیر برقی سری 2S 2/2 Way